Makseraskuste tekkimise puhul on kindlasti oluline probleemiga tegelemine – need, kes sellega ei tegele, sattuvad tavaliselt (viiviste, inkasso-, kohtu-. ja täitemenetluse kulude lisandumise tõttu) veelgi suurematesse raskustesse.

Võlanõustamisteenus on mõeldud kõigile, kellel on raskusi võetud rahaliste kohustuste täitmisel ja kellel endal ei ole piisavalt teadmisi ja oskusi võlgadega seonduvate küsimuste lahendamiseks. Nõustamise käigus püütakse leida võimalusi ja lahendusi olukorra parandamiseks ja võlgniku õiguste kaitseks. 

Pakutavas teenuses sisaldub vastavalt kliendi vajadustele ja soovidele nõustamine järgnevates küsimustes:

v  Võlgniku õigused  ja kohustused

v  Võimalikud kokkulepped võlausaldajatega, sh. võlatunnistused

v  Võlgnevuse sissenõudmine hagimenetluses ja maksekäsu kiirmenetluses

v  Nõude aegumine

v  Võlgade ümberkujundamine kohtus, ümberkujundamiskava koostamine

v  Eraisiku pankrot, usaldusisiku kohustused

v  Arestimisele mittekuuluva sissetuleku tagamine täitemenetluses

v  Pere-eelarve koostamine