2011.aastal kehtima hakanud võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadus (VÕVS) võimaldab võlgnikele võlgade ümberkujundamist kohtumenetluse kaudu. Võlgade ümberkujundamise menetlus on suunatud makseraskustes, kuid siiski  maksevõimelistele (võlgnikul on sissetulek) võlgnikele, kes ei suuda võetud kohustusi täita lepingu kohaselt (tähtaegselt või ettenähtud ulatuses).  Seaduse eesmärk on aidata võlgnikel ületada makseraskusi ja vältida pankrotimenetlust. Võlgade ümberkujundamise menetlus pakub makseraskuses olevale isikule lisaks võlgadest vabastamisele kaitset ka täite-, maksekäsu ja hagimenetluse eest.

Menetluses võimaldatakse võlgnikule rahaliste kohustuste (isiklike võlgade) ümberkujundamist kohustuse täitmise tähtaja pikendamise, osadena täitmise või kohustuse vähendamise teel. Esmajoones peaks kõne alla tulema maksetähtaja (intressivaba) edasilükkamine või võla ositi maksmise võimaldamine. Võla vähendamine peaks toimuma esmajoones kõrvalnõuete (kulud, intress, sh viivis) arvel.

Võlgade ümberkujundamiseks tuleb esitada vormikohane avaldus koos nõutavate lisadega elukohajärgsele maakohtule ning maksta riigilõiv 10 eurot .

Menetluse põhimõtteks on, et võlgnik peab ise (või nõustaja abiga) suutma välja pakkuda lahenduse oma võlgade ümberkujundamiseks (ümberkujundamiskava) mida kohtus hindab ja võimalusel kinnitab. Tagatiseta nõuete ümberkujundamine on võimalik ka võlausaldaja nõusolekuta, pandiga tagatud nõudeid (nt. hüpoteeklaenust tulenevaid nõudeid) saab ümber kujundada üksnes pandipidaja nõusolekul. Kava hindamisel arvestab kohus nii võlgniku, kui võlausaldaja huvidega. Kohtu poolt kinnitatud kava on täitedokument ümberkujundatud nõuete osas.

 Võlgade ümberkujundamise avalduse vormid:

 https://www.riigiteataja.ee/akt/130032011015 või

http://www.kohus.ee/et/kohtumenetlus/dokumentide-vormistamisest

Kui võlgnik on n.ö täielikult võlgades ja võlgade mõistlikus osas tasumiseks perspektiiv puudub ja/või kui võlgnikul puudub sissetulek, võib tema jaoks  lahenduseks olla pankroti väljakuulutamine ja pankrotimenetluse järgselt võlgade vabastamise menetlus.