Võlanõustamise tunnihind on 26 eurot. Kui teenusele suunanud kohalik omavalitsus tasub teenuse eest, on nõustamine abivajajale tasuta. Tasuta teenuse saamiseks tuleb omavalitsusele esitada taotlus.

Võlgade ümberkujundamisel  kohtu poolt määratud nõustajana menetluses osalemise korral  määrab kohus tasu justiitsministri vastavasisulise määruse alusel.

Koolituste hind kokkuleppel.